Skip to main content

بازی «دوفر» در روستای «فارسیان فرنگ»

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

بازی «دوفر» در روستای «فارسیان فرنگ» دوفر یک بازی دسته جمعی قدیمی است بازی «دوفر» که معمولاً بازی تابستانه جوانان فارسیان است. دو فر بازیه گروهیه : از دو گروه چند نفره که بهتره کمتر از پنج نفر نباشه . گروه اول در وسط میدان کفشهایشان را به صورت تپه کوچک درست می کنند و بر روی آن می ایستند که به آن " دو " می گویند. گروه دوم به دور آن ها حلقه می زنند و تلاش می کنند آن تپه یا "دو " را فتح کنند . گروه نگهبان " دو " باید با پا به پای رقیب بزنند تا حذف شود . گروه رقیب با " فر کردن " می تواند یاران " دو " را حذف کند . و ......

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است