Skip to main content

آبشار افرار دار روستای پادل دل/گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

روستای پادلدل در 30 کیلو متری گالیکش است. ازسمت گالیکش بعد از گذشتن از روستاهای آب پران ،یورت زینل ، یورت کاظم ، فارسیان کیارام به روستای سرسبز و میهمان نواز پا دلدل می رسیم که بعد از روستای پادلدل روستای پنو آخرین روستای استان گلستان هست که بعد از آن می شود به حوزه استان سمنان رفت.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است