Skip to main content

مزرعه زعفران

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

کشت زعفران وامنان تحول در افزایش اقتصاد شهرستان و استان می باشد و به عروس وامنان یاد میشود و میتواند برندی برای شهرستان باشد.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است