Skip to main content

جنگل زیبای پاکندس/فارسیان/گالیکش

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

بعد از گذر از روستای فارسیان و حدود 3 کیلومتر حرکت در جاده سیجان، یک کیلو متر قبل از رسیدن به دو راهی سیجان به مرتع پاکندس این جنگل خود نمایی میکند

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است