واحد توسعه و ترویج گردش کار تکریم هنرمند و دریافت مستمری هنرمندان

-تکمیل پرونده هنرمند توسط کارشناس

-مطرح شدن پرونده در کمیته کارشناسی استان  

-ارسال پرونده به معاونت مرکزی  

-تشکیل کمیته مرکزی

-در صورت تایید ارسال پرونده به وزارت ارشاد
    

 

گردش کار ثبت آثار ابتکاری هنرمندان

-اعلام فراخوان ثبت آثار ابتکاری از طریق رسانه ها  

-ارائه فرم ثبت به هنرمندان متقاضی   

-تکمیل فرم و سایر مدارک توسط هنرمند  

-بررسی در کمیته کارشناسی استان  

-در صورت تایید ارسال پرونده به معاونت مرکزی  
    

 

گردش کار ثبت آثار ناملموس و منقول

-انتخاب موضوع  

-تکمیل فرم های ثبت آثار  

-ارسال به کمیته ثبت استان جهت تایید  

-در صورت تایید ارسال به معاونت مرکز ی

-اعلام نظر معاونت مرکزی
    

 

گردش کار مهر اصالت

-ارائه طرح توسط هنرمند به معاونت

-بررسی کارشناسی طرح در کمیته کارشناسی استان

-ارسال تصویر اثر به معاونت کشور

-در صورت تایید ارسال اصل اثر به معاونت مرکز ی

-برگزاری جلسه کارشناسی با کارشناسان یونسکو

 

 

 
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*