نهمین جشنواره فرهنگ و اقوام ایران زمین در استان گلستان

b-inteligent-transitions-in-ux-design

  |     |   0دیدگاه

گشتی دیدنی در دهکده گردشگری یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام

گشتی دیدنی در دهکده گردشگری یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب میشود گردشگری روستایی مازاد نیروی انسانی رادر روستا جذبنموده و همراه با آن می تواند یکی از فرصتهای شکل گیری توسعه همه جانبه و پایدار روستایی محسوب شود. توریسم روستایی دربرگیرنده دامنه ای از فعالیت ها ، خدمات مربوط به تفریح و ارامش گردشگران در رابطه با فعالیت های روستایی است در مجموع گردشگری روستایی توریسم کشاورزی را نیز در بر میگیرد و به تبع آن ارائه خدماتی مانند اسکان پذیرایی امکانات و وسایل سرگرمی و تفریح برپایی جشنها و مراسم محلی تولید فروش صنایع دستی و محصولات کشاورزی و ... به گردشگران را نیز شامل می شود که نقش مهمی به لحاظ توسعه اقتصادی و پایداری آن می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

هیچ دیدگاه برای این مطلب به ثبت نرسیده است

ارسال دیدگاه